1. Rodzaje pojazdów i ich określenia 
1.1.
  Pojazd - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub 
        urządzenie do tego przystosowane. 
1.2.
  Pojazd silnikowy - pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu 
        szynowego. 
1.3.  
Pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę 
        z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. 
1.4.  
Samochód osobowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu  
        nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu. 
1.5.  
Autobus - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 
        osób łącznie z kierowcą. 
1.6.  
Autobus szkolny - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy 
        pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, 
        z  napisem barwy czarnej  autobus szkolny.  
1.7.  
Samochód ciężarowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu  
         ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony 
         konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą. 
1.8.  
Motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy. 
1.9. 
 Pojazd wolnobieżny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 
        25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego. 
1.10. 
Pojazd członowy - zespół składający się z pojazdu silnikowego złączonego z naczepą. 
1.11. 
Pojazd uprzywilejowany - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich 
          świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z 
          włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to również obejmuje pojazdy 
          jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują  się pojazdy uprzywilejowane 
          wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego. 
1.12. 
Ciągnik rolniczy - pojazd silnikowy skonstruowany do używania  łącznie ze sprzętem 
          do prac rolnych , leśnych lub ogrodowych; ciągnik taki może być również przystosowany 
          do ciągnięcia przyczep oraz prac ziemnych.  
1.13. 
Motorower - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o 
          pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza 
          prędkość jazdy do 45 km/h. 
1.14. 
Zespół pojazdów - pojazdy połączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako 
          całość; nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania.
1.15. 
Kolejka turystyczna - zespół pojazdów składający się z ciągnika rol., którego konstr. 
          ogranicza pr. jazdy do 25 km/h , albo poj. wolnobieżnego oraz przyczepy (przyczep)
          dostosow. do przewozu osób,  wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności
          w zakresie świadczenia usług turystycznych. 
1.16. 
Przyczepa - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem. 
1.17. 
Przyczepa lekka - przyczepa, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg. 
1.18. 
Naczepa - przyczepa, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten 
          pojazd.
 
 
RODZAJE POJAZDÓW I RODZAJE MAS POJAZDÓW
<<Powrót
2.  Rodzaje mas pojazdu i ich określenia 
2.1.  Masa własna - masa pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, 
smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego. 
2.2.  
Dopuszczalna masa całkowita (dmc) - największa masa pojazdu obciążonego 
osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze. 
2.3.  
Dopuszczalna ładowność - największa masa ładunku i osób, jaką może przewozić 
pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu. 
2.4. 
 Rzeczywista masa całkowita - masa pojazdu łącznie z masą znajdujących się na 
nim rzeczy i osób. 
    WYBRANE POJĘCIA POTRZEBNE DO OKREŚLENIA RUCHU 
                                                  DROGOWEGO
          
1. 
Uczestnik ruchu - pieszy, kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub 
na pojeździe znajdującym się na drodze. 
2. 
Pieszy - osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót 
lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również 
osobę prowadzącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny 
lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 
lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej. 
3. 
Kolumna pieszych - zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub 
dowódcę. 
4. 
Kierujący - osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę, 
która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub 
w stadzie. 
5. 
Kierowca - osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym. 
6. 
Ruch kierowany - ruch otwierany i zamykany  za pomocą sygnalizacji świetlnej albo 
przez uprawnioną osobę. 
7. 
Obszar zabudowany - obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi. 
8. 
Strefa zamieszkania - obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym 
obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są 
odpowiednimi znakami drogowymi.
9. 
Strefa ruchu - obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na której 
wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. 
10. 
Szczególna ostrożność - ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi 
 i dostosowaniu uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze,      
 w stopniu umożliwiających odpowiednio szybkie reagowanie.
 Uwaga: Jeżeli kodeks drogowy nakazuje szczególną ostrożność, to w takich przypadkach  stopień  
 koncentracji powinien być maksymalny i należy być przygotowany do przeciwdziałania
 niebezpieczeństwa jakie może się pojawić.  
11. Ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić 
 innego kierującego do zmiany kierunku  lub  pasa  ruchu  albo istotnej zmiany prędkości 
 jazdy, a pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku. 
12. 
Niedostateczna widoczność - widoczność występująca od zmierzchu do świtu, 
a także w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu. 
Dalej >>