<<Powrót
PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
              1. Ogólne warunki zezwalające na przewóz ładunków 
    1.1. Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub 
dopuszczalnej ładowności pojazdu. 
    1.2. Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby: 
           - nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę, 
           - nie naruszał stateczności pojazdu, 
           - nie utrudniał kierowania pojazdem, 
           - nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządze sygnalizacyjnych,
             tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony. 
   1.3. Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą 
położenia lub wywołaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu 
lub wydzielać odrażającej woni. 
   1.4. Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przez 
rozluźnianiem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy. 
   1.5. Ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, 
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się 
ładunku na drogę. 
 2. Dopuszczalne wielkości wystawania ładunku poza płaszczyzny         
                                            obrysu pojazdu 
    2.1. Z przodu pojazdu ładunek nie może wystawać na odległość większą niż 0,5 m od 
przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego. 
    2.2. Poza boczne płaszczyzny pojazdu ładunek nie może wystawać na odległość 
większą niż 23 cm. 
   2.3. Z tyłu pojazdu ładunek nie może wystawać a odległość większą niż 2 m od tylnej 
płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłodnicowej 
(jednoosiowej) odległość tę liczy się od osi przyczepy. 
    2.4. Przy przewozie drewna długiego dopuszcza się wystawanie ładunku z tyłu za 
przyczepę kłodnicową na odległość nie większą niż 5 m . 
  
 Na rys. 61 przedstawiono dopuszczalne wielkości wystawania ładunku poza obrys 
pojazdu. 
              3. Oznakowanie ładunku umieszczonego na pojeździe  
     Ładunek wystający poza przednią lub boczne obrysy pojazdu oraz wystający poza tylną 
płaszczyznę obrysu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m powinien być oznakowany w 
sposób następujący:
          
     * ładunek  wystający z przodu pojazdu oznacza się chorągiewką barwy   pomarańczowej 
        lub dwoma czerwonymi pasami, tak aby były widoczne z boków                                 
        i z przodu pojazdu, a w okresie niedostatecznej widoczności ponadto światłem białym 
        umieszczonym na najbardziej wystającej do przodu części ładunku,
           
    * ładunek wystający z boku pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej 
       o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej  
       krawędzi ładunku, a ponadto w okresie niedostatecznej widoczności białym  światłem 
       odblaskowym skierowanym do przodu oraz czerwonym światłem i czerwonym 
       światłem odblaskowym skierowanym do tyłu; światła te nie powinny znajdować się 
       w odległości większej niż 40 cm od najbardziej wystającej krawędzi ładunku; jeżeli 
       długość wystającego  z boku ładunku, mierzona wzdłuż pojazdu, przekracza 3 m, to 
       chorągiewkę i światła umieszcza się odpowiednio przy przedniej i tylnej części 
       ładunku, 
        
    * ładunek wystający z tyłu pojazdu oznacza się pasami białymi i czerwonymi 
       umieszczonymi bezpośrednio na ładunku lub tarczy na jego tylnej płaszczyźnie albo 
       na zawieszonej na końcu ładunku bryle geometrycznej (np. stożku, ostrosłupie); 
       widoczna od tyłu łączna powierzchnia pasów powinna wynosić co najmniej 1000 
       cm
2, przy czym nie może być mniej niż po dwa pasy każdej barwy; ponadto w okresie 
       niedostatecznej widoczności na najbardziej wystającej do tyłu krawędzi ładunku 
       umieszcza się czerwone światło  i czerwone światło odblaskowe; przy przewozie 
       drewna długiego zamiast oznakowania białymi i czerwonymi dopuszcza się 
       oznakowanie kończ ładunku chorągiewką lub tarczą barwy pomarańczowej,
       
    * ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez 
       samochód osobowy może być oznaczony chorągiewką barwy czerwonej o wymiarach  
       co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku.
       
    Na rys. 61 przedstawiono oznakowania ładunku umieszczonego na samochodzie 
osobowym. Napis "max 0,5" oznacza, że na taką maksymalną odległość do tyłu poza 
obrys pojazdu może wystawać ładunek bez oznaczenia.