<<Powrót
RUCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH I TRAMWAJOWYCH
1. Podział przejazdów kolejowych ze względu na rodzaj urządzeń            
               zabezpieczających i zastosowane znaki 
    1.1. Przejazdy kolejowe zamykane zaporami (rys. 56) lub pól zaporami (rys. 55)  
z sygnalizacją świetlną (czerwony migający). 
    1.2.  Przejazdy kolejowe bez żadnej przeszkody w poprzek drogi, zaopatrzone jedynie w 
czerwone światło migające przy znaku "Krzyż św. Andrzeja" 
    1.3. Przejazdy bez żadnych urządzeń zabezpieczających, wyposażone  w znak "Krzyż św. 
Andrzeja"  i znak "Stop" (B-20), jak na rys. 53. 
    1.4. Przejazdy bez żadnych urządzeń zabezpieczających wyposażonych tylko w znak  "Krzyż 
św. Andrzeja". 
    Każdy z powyższych przejazdów kolejowych jest poprzedzony słupkami wskaźnikowymi 
oraz znakiem ostrzegawczym A-9 lub A-10 w zależności od rodzaju przejazdu. Dodatkowo 
przed przejazdem kolejowym mogą być umieszczone słupki wskaźnikowe po lewej stronie 
jezdni. 
   Na rys. 54 przedstawiono przejazd kolejowy bez urządzeń zabezpieczających 
i odpowiednimi znakami, gdzie słupki wskaźnikowe dzielą podaną długość na trzy  równe
części. 
    Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i między innymi upewnienia się, czy nie zbliża się 
pojazd szynowy dotyczy wszystkich przejazdów kolejowych Przejazdy zamykane lub wyposażone 
w urządzenia sygnalizujące także nie gwarantują stuprocentowego bezpieczeństwa. Dlatego należy: 
    - zmniejszyć prędkość i być przygotowanym do zatrzymania, 
    - obserwować teren po obu stronach drogi, 
    - nasłuchiwać sygnałów i hałasu, który może wskazywać na zbliżanie się pojazdu szynowego, 
    - w razie przypuszczenia, że zbliża się pojazd szynowy zatrzymać się przed znakiem "Krzyż św. 
       Andrzeja" , 
    - przejeżdżając przez przejazd wielotorowy, zawczasu zmienić bieg na odpowiedni, aby nie 
      zachodziła potrzeba zmiany biegu na przejeździe, 
    - przejeżdżać przez tory zawsze z włączonym silnikiem.
           
 2.2. Zabrania się kierującemu: 
     * objeżdżania opuszczonych zapór lub pół zapor (rys. 55) oraz wjeżdżania na przejazd,  
        jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone, 
     * wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do 
        kontynuowania jazdy, 
     * wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim   (rys. 53), 
     * omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to 
        wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu (rys. 56). 
 2.3. Przepisy przedstawione wyżej stosuje się również przy przejeżdżaniu przez tory 
tramwajowe, przy czym dopuszcza się wyprzedzanie pojazdu na skrzyżowaniach lub 
przejazdach tramwajowych na których jest ruch kierowany.
          
      3. Dodatkowe obowiązki kierującego pojazdem lub zespołem 
pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć 
prędkości większej niż 6 km/h przed wjechaniem na przejazd kolejowy 
 
    * upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie    
       nadjedzie pojazd szynowy, 
    * jeżeli jest to niemożliwe, uzgodnić czas przejazdu przez przejazd z dróżnikiem kolejowym.
 
        2. Zachowanie się kierującego na przejazdach kolejowych 
     2.1.Obowiązki kierującego przy zbliżaniu się do przejazdu kolejowego oraz  podczas
przejeżdżania przez przejazd: 
     * zachować szczególną ostrożność, 
     * przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, 
     * przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub 
        innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona, 
     * prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu,   
        gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał
        zabrania wjazdu na przejazd, 
     * w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany  
       niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego 
       pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.