PRZECINANIE SIĘ KIERUNKÓW RUCHU I PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU
<<Powrót
Dalej>>
1. Obowiązki kierującego zbliżającego się do skrzyżowania i innych 
                      miejsc, gdzie
 przecinają się kierunki ruchu 
     * Zachować szczególną ostrożność. 
     * Nie wjeżdżać na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do  
        kontynuowania jazdy. 
     * Nie rozdzielać kolumn pieszych. 
     * Ustąpić pierwszeństwa, jeżeli to wynika z zasad, znaków lub sygnałów drogowych. 
 2. Podstawowe zasady ustępowania pierwszeństwa przejazdu na 
                                                skrzyżowaniu 
        
2.1  Pierwszeństwo przejazdu ustala się przed wjazdem na skrzyżowanie.
        
2.2  Pierwszeństwo pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, niezależnie od jego 
       dalszego kierunku jazdy 
(rys. 15). 
   Dotyczy to również skrzyżowań o ruchu okrężnym (tzw. rondach), gdzie na wlotach dróg 
umieszczone są tylko  znaki C-12 "ruch okrężny" (rys. 16). 
   
Na rys. 15 pojazd B ma pierwszeństwo przed pojazdem A.
        Rys. 15                                                                   Rys. 16    
                   
2.3. Pierwszeństwo przejazdu pojazdom jadącym na wprost lub skręcającym                
        w prawo w stosunku do skręcającego w lewo
 (rys. 15). 
        Ta zasada obowiązuje również poza skrzyżowaniami (np. przy wjeżdżaniu do stacji  
        benzynowej, która znajduje się po lewej stronie drogi). 
   
Na rys. 15 pojazd A ma pierwszeństwo przed pojazdem C. 
           
 
2.4. Pierwszeństwo przejazdu pojazdów szynowych niezależnie od tego, z której 
        strony nadjeżdżają i w jakim kierunku jadą 
(rys. 16).
Na rys. 16 pojazdy 
B i D mają pierwszeństwo przed pojazdem A. Równiwż pojazd C ma
pierwszeństwo przed pojazdem
 A (wg zasady - pkt 2.2).
        
2.5. Pierwszeństwo przejazdu pojazdów uprzywilejowanych w stosunku do innych  
        pojazdów
 (rys. 15).
   Na rys. 15 pierwszeństwo na pojazd uprzywilejowany 
D.
3. Zasady ustalania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach ze 
                                           znakami 
drogowymi 
          
3.1. Kolejność przejazdu wynika ze znaczenia znaków drogowych (rys. 17 i 18).  
Również mogą wystąpić tabliczki pokazujące 
przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu:
Znaki, które ustalają pierwszeństwo to: 
Znaki, które zmuszają do ustąpienia 
pierwszeństwa to:
Rys. 17                                                                          Rys. 18
Na rys. 17 pierwszeństwo ma kierujący pojazdem A, a na rys. 18 pojazd A ustępuje 
pierwszeństwa pojazdowi 
B.
3.2. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 "ustąp pierwszeństwa" (rys. 19)  
        oznacza pierwszeństwo  kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu, przed  
        kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.
Rys. 19          
                        
                                     
Na rys. 19 kierujący pojazdem A ma 
pierwszeństwo przed kierującymi 
pojazdami 
B i C. Natomiast pojazd A
ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 
szynowemu 
D (wg zasady - pkt 2.4).